Referenties

Delta i heeft een jarenlange ervaring als dienstverlener in de openbare sector. Wij kunnen refereren naar een uitgebreid klantenbestand zowel op federaal, regionaal, lokaal als internationaal vlak.

Federaal

FOD Mobiliteit en Vervoer

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

FOD Sociale Zekerheid

FOD Binnenlandse Zaken

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

FOD Justitie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

Selor

Federaal Agentschap Nucleaire Controle

Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen

Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie

Rijksdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut Sociale Verzekering Zelfstandigen

FOD Financiën

Defensie - Marine Component

POD Maatschappelijke Integratie

Kruispuntbank Sociale Zekerheid

Hulpkas Werkloosheidsuitkeringen

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Belgische Technische Coöperatie

Studiecentrum voor Kernenergie

Federale Pensioensdienst

FEDASIL

Belgocontrol

Belgoprocess

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

FOD Personeel en Organisatie

Controledienst Ziekenfondsen (CDZ)

Koninklijk Belgisch Instituut Natuurwetenschappen

Regie der Gebouwen

Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen

Rijksdienst Sociale Zekerheid

Smals

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

Regionaal

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Agentschap Wegen en Verkeer

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Agentschap Wonen Vlaanderen

Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling Beroepsopleiding

Gemeenschapsonderwijs

Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Agentschap Innoveren en Ondernemen

NV De Scheepvaart

Waterwegen en Zeekanaal NV

De Lijn

Sensoa

Afdeling Welzijn en Samenleving

Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand

Muntpunt

Inverde

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Franse Gemeenschapscommissie (Cocof)

Lokaal

Gemeente Aalter

Stad Kortrijk

Politie Antwerpen

Politie Geel

Universiteit Gent

Vrije Universiteit Brussel

Arteveldehogeschool

Stad Antwerpen

UZ Gent

Internationaal

Democratische Republiek Congo

South African Police Services

Police Grand Ducale Luxem

Europol